ĐĂNG NHẬP
Hướng dẫn sử dụng phần mềm giám thị dành cho GVCN

GVCN lưu ý:

- Tải file Excel để xem tài khoản đăng nhập, tiến hành đăng nhập và đổi mật khẩu

- Tải file Word để xem hướng dẫn sử dụng

Xin cảm ơn!