ĐĂNG NHẬP
Hướng dẫn sử dụng phần mềm giám thị

Vì có sự thay đổi về việc sử dụng phần mềm giám thị, nên bộ phận giám thị và đoàn thanh niên lưu ý:

- Tổ Trưởng giám thị và đoàn thanh niên liên hệ Thầy Anh để lấy tài khoản đăng nhập

- Sau khi Tổ trưởng có tài khoản sẽ tiến hành tự thêm giám thị cho tổ

Bộ phận giám thị và đoàn thành niên truy cập website giám thị theo đường link sau: http://giamthi.thptnguyenvantang.edu.vn/

Tùy theo phân công, quý thầy cô tải file hướng dẫn sau: