ĐĂNG NHẬP
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 26/3 (đăng lại)

- Giờ ra chơi buổi sáng thứ 2 (12/3/2018), lớp trưởng/ bí thư của tất cả các lớp tập trung ở phòng giám thị để bốc thăm thứ tự dự thi.

- Khi đi bốc thăm, học sinh nộp bản đăng kí theo mẫu trong kế hoạch và nộp kèm đĩa nhạc. Những lớp chọn 1 trong 10 bài mà BTC đưa ra thì không phải nộp nhạc mà sẽ sử dụng nhạc do BTC chuẩn bị.