ĐĂNG NHẬP
BAI THU HOACH TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH (Đề nghị Đảng viên viết bài thu hoạch)

BÍ THƯ ĐANG TẢI BÀI THU HOẠCH VỀ BÁC HỒ NĂM 2016 ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ ĐẢNG VIÊN CĂN CỨ VÀO CHUYÊN ĐỀ 2016 VIẾT THU HOẠCH NỘP LẠI CHO PHÓ BÍ THƯ CHẬM NHẤT CHIỀU THỨ 5 NGAY 12/1/2017

BÍ THƯ 

PHẠM QUANG ÁI