ĐĂNG NHẬP
DỰ THẢO BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CHI BỘ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 2017

KÍNH GỬI CÁC ĐỒNG CHÍ CHI ỦY VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BÔ:

BÍ THƯ CHI BỘ XAY DỰNG DỰ THẢO BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN NGHI QUYẾT CHI BỘ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2017 ĐỀ NGHỊ CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG CHI ỦY VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ ĐẢNG VIÊN NGHIÊN CỨ VÀ ĐÓNG GÓP VÀO BÁO CÁO TRÊN. HẠN CHÓT NỘP GÓP Ý VỀ CHO BÍ THƯ CHI BỘ NGÀY 26/12/2016 QUA D/C EMAIL CỦA BÍ THƯ.

BÍ THƯ CHI BỘ

 

PHẠM QUANG ÁI