ĐĂNG NHẬP
Về Phân tích chất lượng chi bộ, đảng viên 2016 (nhắc lại)

Thời gian: 13g30 Thứ 3, 10/1/2017

Địa điểm: Phòng HT

CUCB đề nghị các đ/c đảng viên gửi đ/c Ly, hạn chót: thứ 5, 05/1/2017: 1. Bản tự kiểm (theo mẫu đã đăng), 2. Phiếu nhận xét đảng viên 76, 3. Phiếu bổ sung 2016 (các đ/c photo giữ lại 1 bản trước khi gửi bản chính).

Đ/c Vân Nam tổ chức họp BCH Công đoàn mở rộng (BCH + các tổ trưởng công đoàn) để lấy ý kiến nhận xét cho các đảng viên.

Đ/c Lan và đ/c Tỉnh hoàn chỉnh các biên bản họp chi bộ định kỳ, chuyên đề, nghị quyết kết nạp ... trong năm 2016 trong sổ nghị quyết chi bộ, sổ họp CU.

TM.CU

P.BT