ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH GV THAM GIA NGOẠI KHÓA ĐẠI HỌC FPT NĂM 2021

Kính gửi các GV trong CĐGV,

Xin phép gửi danh sách GV tham gia ngoại khóa Đại học FPT năm 2021 như sau:

1. Thời gian tập trung: 13h00 chiều thứ 7 ngày 16 tháng 01 năm 2021

2. Địa điểm tập trung: tại Phòng Hội đồng

3. Phân công như sau:

12A1 Cô Vũ Thị Trâm - 12A2 Cô Võ Thị Thu Thảo 

12A3 Thầy Nguyễn Hữu Thời - 12A4 Thầy Nguyễn Thái Trung

12A8 Cô Nguyễn Thị Thúy Hiền - 12A6 Cô Tạ Thị Thu Huyền

12A7 Thầy Lê Hoàng Vui - 12A5 Cô Nguyễn Nhã Quyên

12A9 Cô Nguyễn Thụy Kiều Khanh - 12A10 Cô Lê Nguyễn Ngọc Trai

12A11 Cô Đặng Thanh Thùy Trang

Trân trọng