ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH TỔNG HỢP HĐ THÁNG 8,9 NĂM 2019 CỦA CĐGV.

Kính gửi TTCM và GV trong CĐGV.
Được sự chỉ đạo của BLĐ nhà trường, BCH CĐGV gửi quý thầy, cô danh sách các hoạt động từ ngày 01/08/2019 đến 23/09/2019.
Thầy cô theo dõi để thuận tiện trong việc đánh giá công việc.
Xin cảm ơn!