ĐĂNG NHẬP
DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI CĐGV

- KÍnh gửi các đồng chí trong CĐGV trên đây là dự thảo văn  kiện thống nhất như hôm học cđ. Đồng chi nào có ý kiến xin vui lòng đóng góp trước ngày 10/8 cho bí thư