ĐĂNG NHẬP
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN THAM GIA HĐNK TẠI TRƯỜNG CĐKN II

Quý Thầy cô Tham gia HĐNK  tại trường CĐKN II cho học sinh Khối 12, các nội dung sau:

  1. Thời gian tập trung: 13h00 chiều thứ 7 ngày 23 tháng 3 năm 2019.
  2. Địa điểm tập trung: Trường THPT Nguyễn Văn Tăng
  3. Trang phục: Đồng phục áo đỏ của trường.
  4. GV tham gia: Thầy Thời và Thầy Vui (TD - QP), Cô Hiền và Cô Huyền (Hóa), Cô Trần Trang, Thầy Bình, Thầy Trung,  Nguyễn Trang (Toán), Cô Thơm (Lý), Cô Quyên (Văn), Cô Khanh (Anh), Cô Vân (Địa)

Trân trọng.