ĐĂNG NHẬP
Thông báo: Họp CĐGV và làm lễ trưởng thành Đoàn.

Thời gian: 13h30 ngày 8/7/2020, địa điểm: Phòng truyền thống.

Nội dung: Họp CĐGV báo cáo tiền quỹ, triển khai hoạt động hè, trưởng thành Đoàn cho 9 Đ/c.

Rất mong thầy, cô có mặt đúng giờ. Xin cảm ơn.