ĐĂNG NHẬP
Thông báo: mời thầy, cô họp Đại hội trụ bị CĐGV.

Thời gian: 12h30 ngày 04/11/2020
Địa điểm: Phòng Truyền thống
Nội dung: Chuẩn bị cho Đại Hội CĐGV ngày 07/11/2020
Xin cảm ơn!