ĐĂNG NHẬP
Thông báo cử lực lượng tham gia hoạt động quận đoàn (Cô Quyên (văn); Cô Khanh (AV), Thầy Vui,Thầy Thảo, ThầyThời, Cô Anh( toán), C. Hiền(hóa), c. Huyền (hóa) chú ý

- Kính gửi các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn giáo viên. Dựa vào kế hoạch của quận đoàn, TKB ngày thứ 7 của đoàn viên - Gv và bảng theo dõi tham gia hoạt động  của đoàn viên. Nay BCH CĐGV phân công những thầy cô có tên sau :

1. Cô Quyên ( văn)

2. Cô Khanh (Anh văn)

3. Thầy Vui ( TD)

4. Thầy Thảo ( TD)

5. Cô Anh ( toán)

6. Cô Hền(hóa)

7. Cô Huyền ( Hóa)

- Đúng 6h30  phút thứ 7 ngày 13/10/2018 có mặt tại đền tưởng niệm Bến Nọc để tham gia đi bộ đồng hành gây quỹ vì học sinh nghèo TP. Đề nghị các đồng chí được phân công có mặt đúng giờ và đầy đủ

- Phân công Thầy Nguyễn Hữu Thời điểm danh đoàn viên tham gia và nhận áo từ quận đoàn để phát cho đoàn viên tham dự. 

Trân trọng