ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính mời toàn thể các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn giáo viên họp chi đoàn vào chiều thứ 5 ngày 30/7 ( Sau khi họp hội đồng sư phạm)

Trân trọng