ĐĂNG NHẬP
Thông báo mời thầy cô trong CĐGV họp.

Thời gian họp: 13h15 ngày thứ 4, 30/09/2020.

Địa điểm: Phòng truyền thống.

Trang phục: Áo Đoàn hoặc áo dài (cô giáo), đồ tây (thầy giáo).

Xin cảm ơn!