ĐĂNG NHẬP
Thông báo tham dự lễ kết nạp đảng viên mới năm 2019

Thành phần tham dự: Tất cả đoàn viên trong chi đoàn giáo viên.
Thời gian: 13h30 thứ tư, ngày 27/11/2019
Địa điểm: phòng hội đồng trường THPT Nguyễn Văn Tăng.
Trân trọng!