ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO THAM GIA HỘI THAO QUẬN CỦA CDGV

Kính gửi các Thầy cô trong CDGV nhà trường,

Đây là danh sách giáo viên tham gia hội thao Quận năm 2019 và tập trung đúng thời gian địa điểm.

Trang phục: áo đỏ của trường.

Trân trọng.