ĐĂNG NHẬP
Khối 11: Thư mời họp

Trân trọng kính mời Ban giám hiệu và toàn thể GVCN khối 11 tham dự cuộc họp chủ nhiệm khối 11.

Nội dung: sơ kết công tác chủ nhiệm giữa kỳ 1, kế hoạch  chủ nhiệm sắp tới, triển khai kế hoạch ngoại khóa.

Thời gian: Chiều mai thứ 4 ngày 13/11 ( sau hội thao công đoàn)

Địa điểm: phòng truyền thống.

Kính mong BGH và các GVCN sắp xếp thời gian tham dự .