ĐĂNG NHẬP
Thông báo đến GVCN - K10.

GVCN-K10 CHÚ Ý VỀ VIỆC DẠY HĐNGLL:Theo kế hoạch của BGH đề ra,vào tiết thứ 2 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4, GVCN dạy HĐNGLL, bám sát chủ đề của tháng (xem KHCN-K10 của tổ),soạn giáo án giảng dạy,kí SĐB.

          Trân trọng.

                                                                                       KTCN

                                                                               Bùi Thị Thanh Huyền