ĐĂNG NHẬP
Bảng thống kê đăng ký nghỉ dưỡng dịp 20/11/2020

Đến 30/10/2020 BCH Công Đoàn nhận được danh sách đăng ký từ Tổ Công đoàn và tổng hợp để báo cáo. Quý Công Đoàn viên còn có nguyện vọng đăng ký thêm báo cô Vân Nam gấp trước 5/11/2020 để chốt danh sách.