ĐĂNG NHẬP
Bảng tính hiệu quả quý 4 ( cập nhật ngày công)

Quý thầy cô xem bảng thống kê hiệu quả quý 4 có tính ngày công cụ thể nếu sai sót báo gấp cô Vân Nam điều chỉnh trước 8 giờ ngày 6/1/2021.