ĐĂNG NHẬP
Bảng tổng hợp đăng ký thi đua NH 20-21

Quý thầy cô xem danh sách đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 có gì sai sót và cần điều chỉnh sẽ báo lại cô Vân Nam trước ngày 18/10/2020 để điều chỉnh và gửi cụm thi đua 10 và Ban thi đua Sở.

Lưu ý:

1. Mọi hình thức thi đua và danh hiệu thi đua phải đăng ký từ đầu năm cuối năm mới bình xét.

2. Qua thời hạn trên sẽ không điều chỉnh được bản đăng ký.