ĐĂNG NHẬP
Bảng tổng hợp đánh giá hiệu quả công việc quý 3 năm 2019

Mọi phản hồi sẽ tiếp nhận đến 14 giờ ngày 25/9/2019.Sau thời gian trên nếu không có ý kiến sẽ gửi chính thức bảng tổng hợp này về Sở.