ĐĂNG NHẬP
Danh mục khám bệnh năm 2019

BCH Công Đoàn chọn các danh mục khám : Khám tổng quát, khám phụ khoa, Siêu âm bụng, X-Quang, Xét nghiệm tầm soát ung thư gan.....

Mọi người có ý kiến gì phản hồi hoặc đăng ký thêm cho tổ trưởng Công Đoàn. Tổ trưởng Công Đoàn gửi cho BCH Công Đoàn chậm nhất 9/4/2019