ĐĂNG NHẬP
Danh sách đánh giá hiệu quả quý 2/2019

BCH Công Đoàn đăng danh sách đánh giá quý 2 năm 2019. Quý Công Đoàn viên xem danh sách và có ý kiến thì phản hồi gấp cho cô Vân Nam qua điện thoại 0909925996 để điều chình gấp.

Thời gian: hạn cuối nhấn phản hồi 11 giờ ngày 29/6/2019. Sau thời gian trên nếu không có ý kiến gì BCH Công Đoàn sẽ hoàn tất hố sơ gửi phòng Tổ chức cán bộ.