ĐĂNG NHẬP
DANH SÁCH GV,CNV VẮNG HỌP VÀ ĐI TRỄ.

Mọi ý kiến thăc mắc của quí Thầy Cô xin gặp Chủ Tịch Hội Đồng Coi Thi.

Xin trân trọng.