ĐĂNG NHẬP
Danh sách nghỉ dưỡng năm 2019

Công Đoàn viên rà soát danh sách đăng ký đi nghỉ dưỡng giúp BCH Công Đoàn. Có gì sai sót báo Cô Vân Nam sớm để chỉnh sửa nhé.