ĐĂNG NHẬP
ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

 Kính gửi: Qúi Thầy Cô, Nhân Viên nhà trường chưa ra nhập Công đoàn hãy làm đơn theo mẫu và gửi cho TTCĐ tập hợp và nộp cho thầy Tướng, để BCH CĐ trường tập hợp trình cấp trên phê duyệt (thời gian nộp hạn chót thư 7 tuần này).

Trân trọng!