ĐĂNG NHẬP
Dự thảo Qui chế đánh giá công chức viên chức theo quí

Thừa lệnh Hiệu trưởng và thay mặt Ban xây dựng tiêu chí đánh giá viên chức hàng quý , Công Đoàn đưa dự thảo Quy chế đánh giá lên Web để quý thầy cô góp ý.

Hình thức :Gửi ý kiến góp ý trực tiếp cho Tổ trưởng Công Đoàn và Tổ trưởng Công Đoàn tổng hợp ý kiến gửi  trực tiếp cho cô Vân Nam. Hạn cuối nhận ý kiến phản hồi : 11/1/2019