ĐĂNG NHẬP
Dự thảo quy chế thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

Dự thảo quy chế này đã thực hiện lấy ý kiến từ tổ Công Đoàn và đã thống nhất trong 2 buổi họp trù bị của liên tịch và hội đồng trường. Quý thầy cô xem xét còn lỗi nào trong các ý kiến chưa chỉnh sửa thì phản hồi gấp cho cô Vân Nam.