ĐĂNG NHẬP
Dự thảo quy chế thi đua năm học 2018-2019

Dựa theo biên bản cuộc họp Hội đồng trường ngày 17/10/2018, Ban thi đua có sửa quy chế thi đua cho phù hợp với công tác thi đua năm học 2018- 2019. Quý thầy cô là CB, GV,CNV trong nhà trường rà soát lại giúp Ban thi đua, nếu có sai sót báo lại cho cô Vân Nam sớm nhất để hoàn thiện dự thảo văn kiện Hội nghị CB-CC-VC.

Hạn cuối 25/10/2018.