ĐĂNG NHẬP
Dự thảo văn kiện Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019

BCH Công Đoàn gửi nội dung dự thảo văn kiện Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2019 ( có kèm biên bản mẫu). Trên tinh thần cuộc họp trao đổi với các tổ trưởng Công Đoàn mong tổ trưởng Công Đoàn phối hợp với Tổ trưởng chuyên môn thực hiện tốt Hội nghị công chức viên chức cấp Tổ. 

Thời gian tiến hành Hội nghị cấp Tổ từ 10/9/2019 đến 16/9/2019.

Hạn cuối nộp biên bản hoàn chỉnh: 16 giờ ngày 16/9/2019.