ĐĂNG NHẬP
Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

        Theo văn bản số 605/GDĐT-TC về hướng dẫn thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng năm 2019. Theo hướng dẫn thì hiệu trưởng và phó hiệu trưởng sẽ được đánh giá theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018- Bộ giáo dục đào tạo. 

Theo quy trình :

Ban lãnh đạo thực hiện biểu mẫu 01 trong phụ lục của Thông tư 14 gửi về BCH Công Đoàn trước ngày 22/5/2019. 

BCH Công Đoàn sẽ lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong nhà trường và gửi bản tổng hợp về phòng Tổ chức chậm nhất 29/5/2019.