ĐĂNG NHẬP
Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức năm 2019

BCH Công Đoàn đăng văn bản số 520/GDĐT-TC ngày 3/3/2016 về hướng dẫn một số nội dung đánh giá và phân loại cán bộ, công chức viên chức. Theo văn bản :

Hiệu trưởng đánh giá theo mẫu phiếu số 02.

Giáo viên, nhân viên : đánh giá theo mẫu phiếu 03.

Quy trình đánh giá: 

- Giáo viên, nhân viên sẽ tự đánh giá theo mẫu phiếu 03.

- Các tổ họp nhận xét và tổ trưởng chuyên môn đánh giá cũng trên mẫu phiếu 03.

- Sau khi họp đánh giá viên chức của Hội đồng thi đua nhà trường (dự kiến 20/5/2019) TTCM đại diện tổ sẽ báo cáo trước hội đồng kết quả đánh giá tại tổ và đồng thời nộp hồ sơ đánh giá viên chức của Tổ cho cô Vân Nam tổng hợp trình hiệu trưởng đánh giá.

Lưu ý :

Các tổ họp đánh giá viên chức có thể lồng ghép trong quá trình họp đánh giá thi đua HKII.(Các tổ chủ động họp)

Trên đây là các mẫu phiếu dùng chung nên cán bộ, giáo viên, nhân viên tự tải mẫu phiếu và phải chỉnh sửa cho phù hợp nội dung ghi.