ĐĂNG NHẬP
Hướng dẫn hội nghị cán bộ công chức- viên chức cấp Tổ

 Quý thầy cô TTCĐ kết hợp TTCM thực hiện Hội nghị CC-VC cấp tổ theo kế hoạch. Lập biên bản theo mẫu có ký tên xác nhận và gửi về BCH Công Đoàn chậm nhất  11 giờ ngày 14/10/2020.

Văn kiện của Hội nghị gồm:

1. Quy chế chi tiêu nội bộ ( thực hiện theo năm học 2019-2020)

2. Quy chế thi đua ( thực hiện theo năm học 2019-2020)

3. Quy chế dân chủ  2020 - 2021.

4. Các bản kiểm điểm thực hiện nghị quyết 2019-2020 và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu năm học 2019-2020.

5. Báo cáo năm học và phương hướng năm học 20-21 ( Hiệu trưởng đăng trong mục Hiệu trưởng)

6. Các biểu mẫu công khai ( Đăng ở mục công khai thông tư 36)

7. Báo cáo hoạt động TTND năm học 2019-2020