ĐĂNG NHẬP
Hướng dẫn Hội nghị CB-CC-VC cấp Tổ

Quý Thầy cô TTCĐ kết hợp với TTCM thực hiện Hội nghị CB-CC-VC cấp Tổ theo kế hoạch và có đăng lịch và mời BCH Công Đoàn cùng dự họp. Lập biên bản theo mẫu có ký tên xác nhận và gửi về BCH Công Đoàn chậm nhất trước 11 g ngày 16/10/2021.

Văn kiện Hội nghị gồm:

1.  Quy chế dân chủ cơ sở ( thực hiện năm học 20-21)

2. Quy chế chi tiêu nội bộ ( thực hiện theo năm học 20-21)

3. Quy chế thi đua ( thực hiện từ năm học 19-20)

4. Các bản kiểm điểm thực hiện nghị quyết 20-21 và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu năm học 20-21.

5. Báo cáo và phương hướng năm học 21-22 ( HT đăng ở mục Hiệu trưởng trên Web)

6. Các biểu mẫu công khai TT36 ( HT đăng ở mục công khai trên web)

7. Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân NH 19-21 và phương hướng 21-23

8. Báo cáo công tác thi đua 20-21

9. Lấy DS dự kiến Ban thanh tra ( DS Ban thanh tra cũ nên giữ nguyên)