ĐĂNG NHẬP
Kế hoạch tham gia lớp tập huấn cán bộ Công Đoàn năm 2018.

Quý thầy cô trong Ban chấp hành, Thanh tra, Ủy ban kiểm tra, Tổ trưởng Công Đoàn, Tài chính Công Đoàn theo dõi thực hiện và tham gia đầy đủ.