ĐĂNG NHẬP
Mẫu biên bản bầu tổ trưởng Công Đoàn

Tổ Công Đoàn tổ chức Hội nghị cấp tổ bầu lại Tổ trưởng Công Đoàn và gửi mẫu biên bản bầu tổ trưởng về BCH Công Đoàn qua Cô Thi.