ĐĂNG NHẬP
Mẫu biên bản Hội nghị Cán bộ CC_VC cấp Tổ

Các Tổ Công Đoàn kết hợp Tổ chuyên môn lấy ý kiến đóng góp cho các văn bản nhà trường và lập biên bản theo đúng mẫu Hội nghị CBCC cấp Tổ. ( Trong biên bản có hướng dẫn thêm một số việc cần lấy ý kiến). Rất mong quý thầy cô Tổ trưởng thực hiện đúng mẫu Văn bản để làm hồ sơ lưu hội Nghị Công Chức NH 2017-2018