ĐĂNG NHẬP
Mời BCH Công Đoàn họp

Vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 21/9/2017 : Mời tất cả các Đồng chi trong BCH Công Đoàn họp. Vì tính chất quan trong của nội dung mong các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng thành phần.