ĐĂNG NHẬP
Mời họp : Mời các đồng chí BCH Công Đoàn + Tổ trưởng Công Đoàn

Để làm công tác chuẩn bị cho Đại hội Công Đoàn và Tiến hành tổ chức đại hội Công Đoàn cấp Tổ ... Nay BCH mời các đồng chí dự họp vào lúc  11 giờ 20 phút ngày 18/8/2017. Rất mong các đồng chí dự họp đúng giờ