ĐĂNG NHẬP
Mời họp : Mời các đồng chí BCH Công Đoàn + Tổ trưởng Công Đoàn

Mời các Đ/c tổ trưởng Công Đoàn + Các Đ/c trong BCH  Công Đoàn + Đ/c Phạm Thị Giang- Ủy ban kiểm tra họp định kỳ và chuẩn bị cho các nội dung quan trọng cho công việc thời gian tới ( Xếp loại thi đua, Hội thao cụm )

Thời gian : 11 giờ 20 phút ngày 13/12/2018.

Địa điểm : Phòng Hội đồng.

Do tính chất quan trọng rất mong các đ/c dự họp đầy đủ .