ĐĂNG NHẬP
Mời họp

Mời Quý thầy cô trong BCH Công Đoàn, Ban thanh tra nhân dân, Ban kiểm tra, Tổ trưởng Công Đoàn họp chuẩn bị cho đánh giá công tác thi đua của Công Đoàn năm học 2019-2020

Thời gian: 11 giờ 20 phút  ngày 8/7/2020

Địa điểm: Phòng Truyền thống.

Trân trọng thông báo!

Lưu ý : Các bộ phận tham gia họp nộp Sổ chuyên trách  để kiểm tra cuối năm