ĐĂNG NHẬP
Mời họp

Mời BCH Công Đoàn, tổ trưởng Công Đoàn, đại diện Ban thanh tra nhân dân họp định kỳ tháng 5

Thời gian : 11 giờ 20 phút ngày 20/5/2019

Địa điểm: Phòng họp ( phòng giám thị cũ)

Rất mong các đồng chí dự họp đầy đủ.