ĐĂNG NHẬP
Mời họp

Mời BCH Công Đoàn trường, Thanh tra nhân dân,Tổ trưởng Công đoàn họp vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 5/11/2018.

Vì tính chất quan trọng của buổi họp rất mong các đồng chí có mặt đầy đủ, đúng thành phần.