ĐĂNG NHẬP
Quy chế thi đua năm học 2019-2020

Ban thi đua dựa trên sự góp ý của các Tổ và sự thống nhất của Hội đồng trường đã sửa một số ý trong Quy chế thi đua thực hiện từ năm học 2018-2019.

Lưu ý : Những phần chữ đỏ là phần đã được thống nhất chỉnh sửa.