ĐĂNG NHẬP
Quý thầy cô Công Đoàn viên lưu ý

BCH Công Đoàn đã thống nhất lên dự thảo kế hoạch Công Đoàn năm học 2017-2018. Nay BCH Công Đoàn đ8ang lên web mong quý thầy cô Công Đoàn viên đọc và góp ý cho kế hoạch. Mọi ý kiến xin gửi về Tồ trưởng Công Đoàn. Chậm nhất 14/9/2017 Tổ trưởng gửi lên BCH Công Đoàn để BCH Công Đoàn chỉnh sửa trình Chi bộ và Công Đoàn Ngành.