ĐĂNG NHẬP
Thông báo : Trưởng ban nữ công, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban thanh tra ND lưu ý

Các thành viên thuộc Ban nữ công, Ban Thanh tra nhân dan, Ủy ban kiểm tra nộp kế hoạch Năm học về BCH Công Đoàn để tập hợp nộp về Sở. Chấm nhất 3/10/2017

Lưu ý: Đóng thành cuốn ( 2 cuốn)- Một cuốn nộp Sở- 1 cuốn lưu tại phòng Công Đoàn.