ĐĂNG NHẬP
Thông báo : Về thực hiện công tác kiểm tra hoạt động thi đua nhà trường

BCH Công Đoàn nhận lịch kiểm tra nội bộ của bộ phận kiểm tra hoạt động thi đua nhà trường trong tháng 11 nên BCH Công Đoàn báo các tổ chuẩn bị các biên bản họp tổ đánh giá công tác thi đua tháng 9, 10, 11. Đ/c Tướng- phụ trách Công tác thống kê thi đua hàng tháng báo cáo tổng hợp và tiếp bộ phận kiểm tra. Hạn cuối báo cáo tổng hợp : 27/11/2018.

Lưu ý : Đ/c Tướng rà soát các nội dung cụ thể trong biên bản đánh giá thi đua của các tổ và nội dumg liên quan để rà soát công tác đánh giá đã chính xác chưa.