ĐĂNG NHẬP
Thông báo đến công đoàn viên tham gia lớp cảm tình Đảng đợt 1

Công Đoàn viên là giáo viên tham gia lớp cảm tình tình Đảng đợt 1 năm 2019 phải làm đơn xin đi học và kèm bố trí lịch dạy cụ thể trong các buổi đi học và gửi Hiệu trưởng duyệt.

Lưu ý : Khi viết đơn phải cụ thể số tiết dạy : dạy thay, đổi tiết, trống tiết hay nhờ giám thị canh lớp có phương án dạy bù phải cụ thể hóa để Ban lãnh đạo nhà trường được biết và theo dõi. Trong 1 tuần đi học phải gửi đơn vào đầu tuần đi học. Trân trọng cám ơn quý thầy cô.